IMVU Information

Naruszenia praw autorskich i znaków towarowych

Wyłącznie właściciel praw własności intelektualnej lub upoważniony przedstawiciel właściciela ma prawo zgłosić potencjalnie nielegalne materiały poprzez system zgłaszania IMVU określony poniżej. Jeśli użytkownik nie jest właścicielem praw własności intelektualnej lub upoważnionym przedstawicielem właściciela, musi skontaktować się z właścicielem praw własności intelektualnej, który zdecyduje, czy chce skorzystać z procedur określonych w Warunkach korzystania z serwisu.

Oświadczenie: IMVU szanuje prawa własności intelektualnej i tego samego wymagamy w odniesieniu do Strony i Produktów.

Materiały dodane oraz nieupoważnione korzystanie z jakichkolwiek Materiałów lub treści stron trzecich zawartych na niniejszej stronie może naruszać obowiązujące prawo lub przepisy. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności IMVU i jego kierownictwo, dyrektorów, pracowników, współpracowników, przedstawicieli, licencjodawców i partnerów biznesowych od i przed wszelkimi kosztami, szkodami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym opłatami sądowymi i kosztami obrony) poniesionymi przez IMVU lub inną zabezpieczoną Stronę w związku z, wskutek, lub w celu uniknięcia jakichkolwiek roszczeń lub żądań strony trzeciej w związku korzystaniem przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojej nazwy użytkownika i/lub hasła (w tym, lecz niewyłącznie, Twój udział w obszarach przeznaczonych do publikowania lub Twoich Materiałów dodanych) w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne praw osób trzecich.

IMVU może, w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, rozwiązać usługi i/lub dostęp do tej Strony w stosunku do użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło jest przedmiotem naruszenia praw autorskich i/lub znaku towarowego i pojawia się na naszej stronie, prosimy o podanie wyznaczonemu przez IMVU przedstawicielowi następujących informacji:

 • Rzeczywisty lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone.
 • Dane identyfikacyjne treści chronionych prawem autorskimi i/lub opatrzonych znakiem towarowym, które uznane zostały za naruszone, lub, w przypadku gdy więcej treści na jednej stronie jest przedmiotem jednego powiadomienia, pełna lista takich treści na tej stronie.
 • Dane identyfikacyjne materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem naruszania praw i który ma być usunięty lub do którego dostęp ma być zablokowany na Stronie, oraz informacje umożliwiające IMVU zlokalizowanie takiego materiału.
 • Wystarczające informacje, które umożliwiają IMVU skontaktowanie się z ze stroną składającą zażalenie, takie jak adres, numer telefonu, i, jeśli istnieje, adres poczty elektronicznej pod którym można się z Tobą skontaktować.
 • Oświadczenie, które stwierdza, że działając w dobrej wierze, uważasz, że wykorzystanie materiałów w sposób, który jest przedmiotem zażalenia, nie posiada pozwolenia posiadacza praw autorskich i/lub znaku handlowego lub nie zezwala na nie prawo.
 • Oświadczenie, że informacje w zawiadomieniu są prawdziwe i, pod karą za krzywoprzysięstwo, że jesteś uprawniony/-a do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które przypuszczalnie zostały naruszone.
 • Z przedstawicielem IMVU do powiadomień o naruszeniu praw autorskich lub znaków towarowych na tej Stronie można skontaktować się w następujący sposób:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

Za pomocą wiadomości e-mail na adres:
DMCA@imvu.com

Należy również zwrócić uwagę na to, że w przypadku naruszenia praw autorskich na podstawie artykułi 512 (f) Ustawy o prawie autorskim, jakakolwiek osoba, która rozmyślnie fałszywie twierdzi, że materiał lub czynności naruszają prawa, może być pociągnięta do odpowiedzialności.

Kontroświadczenie:

Jeżeli jesteś użytkownikiem, który rzekomo opublikował niestosowne materiały i który otrzymał w tej sprawie zawiadomienie od IMVU, masz prawo do wysłania nam kontroświadczenia. Aby takie kontroświadczenie było skutecznie, musi być ono dostarczone w formie pisemnej do wyznaczonego przez nas przedstawiciela, które zawiera następujące informacje (proszę skonsultować się z prawnikiem lub sprawdzić Sekcję 512(g)(3) ustawy o prawie autorskim, aby potwierdzić te wymagania):

 • Twój rzeczywisty lub elektroniczny podpis.
 • Dane identyfikacyjne materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz miejsca, w którym taki materiał się pojawił, zanim został usunięty lub dostęp do niego został zablokowany.
 • Oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że działając w dobrej wierze uważasz, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnego rozpoznania materiału, który miał być usunięty lub wyłączony.
 • Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres, lub w przypadku adresu znajdującego poza granicami Stanów Zjednoczonych, dla każdego okręgu sądowego, w którym można znaleźć IMVU, oraz że zaakceptujesz doręczanie/odbieranie pism procesowych przez osobę, która złożyła zawiadomienie o domniemanych materiałach, które naruszają prawo, lub osobę do doręczeń wyznaczoną przez taką osobę.

Takie powiadomienie należy wysłać do wyznaczonego przez nas przedstawiciela na adres:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

Za pomocą wiadomości e-mail na adres:
DMCA@imvu.com

Należy również zwrócić uwagę na to, że w przypadku naruszenia praw autorskich na podstawie artykułi 512 (f) Ustawy o prawie autorskim, jakakolwiek osoba, która rozmyślnie fałszywie twierdzi, że materiał lub czynności naruszają prawa, może być pociągnięta do odpowiedzialności.

Wzór Wniosku o zablokowanie
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z przykładem Wniosku o zablokowanie na mocy amerykańskiej ustawy DMCA.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.