IMVU Information

Ostatnia aktualizacja z dnia: August 17, 2015

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU IMVU, INC. („IMVU”, „MY” LUB PRZYPADKI ZALEŻNE)

PONIŻSZE WARUNKI (ZWANE DALEJ „WARUNKAMI”) OKREŚLAJĄ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU IMVU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM WWW.IMVU.COM (ZWANEGO DALEJ „SERWISEM”) I/LUB ZASADY NABYWANIA PRODUKTÓW I USŁUG IMVU (ZWANYCH DALEJ „PRODUKTAMI”), I/LUB ZASADY WYKORZYSTYWANIA TYCH PRODUKTÓW. WARUNKI TE SĄ UMOWĄ PRAWNĄ ZAWIERANĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ IMVU, OKREŚLAJĄCĄ ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ Z WSZELKICH POWIĄZANYCH Z NIĄ PRODUKTÓW. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE ZGADZA SIĘ Z KTÓRYMKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO SERWISU, A TAKŻE W ŻADEN SPOSÓB KORZYSTAĆ Z SERWISU LUB Z PRODUKTÓW I INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SERWISIE LUB Z NIM ZWIĄZANYCH. KORZYSTANIE Z SERWISU I/LUB PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE KAŻDEGO Z OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW. IMVU MA PRAWO WPROWADZAĆ ZMIANY W TREŚCI SERWISU W DOWOLNYM CZASIE I BEZ POWIADOMIENIA. IMVU MA TAKŻE PRAWO ZMIENIAĆ TREŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW W DOWOLNYM CZASIE. W PRZYPADKU ZMIANY TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW IMVU OPUBLIKUJE W SERWISIE ZAKTUALIZOWANĄ TREŚĆ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU. IMVU MOŻE RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKOM POWIADOMIENIE O ZMIANACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW. DALSZE KORZYSTANIE Z SERWISU I/LUB PRODUKTÓW PO OPUBLIKOWANIU TAKICH ZMIAN OZNACZA AKCEPTACJĘ NOWEJ TREŚCI WARUNKÓW. DLATEGO ZALECA SIĘ REGULARNE SPRAWDZANIE WARUNKÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE POD KĄTEM AKTUALIZACJI I ZMIAN.

ABY MÓC KORZYSTAĆ Z SERWISU I PRODUKTÓW, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 13 LAT.UŻYTKOWNIK PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA KORZYSTANIE Z SERWISU I PRODUKTÓW; PONADTO RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY TAKIEGO UŻYTKOWNIKA MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I ZAAKCEPTOWAĆ ZAWARTE W NICH POSTANOWIENIA.

NINIEJSZYM OŚWIADCZASZ, POTWIERDZASZ I PRZYZNAJESZ, ŻE MASZ CO NAJMNIEJ 18 LAT LUB JESTEŚ RODZICEM LUB PRAWNYM OPIEKUNEM UŻYTKOWNIKA, KTÓRY MA CO NAJMNIEJ 13 LAT I WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. RODZICE I PRAWNI OPIEKUNOWIE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU I/LUB PRODUKTÓW MOGĄ KIEROWAĆ WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE SERWISU I NINIEJSZYCH WARUNKÓW BEZPOŚREDNIO DO IMVU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM POMOCY.

ALL IMVU PURCHASES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMVU CREDITS, PASSES, PRODUCTS, BUNDLES, SUBMISSIONS, AVATAR NAMES, AND ALL OTHER VIRTUAL PRODUCTS, WHETHER MADE WITH CREDITS, CURRENCIES, PROMO CREDITS, PREDITS, DEVELOPER TOKENS, CASH OR MONETARY EQUIVALENT, ARE NON-REFUNDABLE, EXCEPT, IN IMVU'S SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION.

Wyłączenie gwarancji

Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko.Żadne materiały, Dodane produkty ani treści stron trzecich (zgodnie z definicją poniżej) nie zostały zweryfikowane i potwierdzone w całości lub w części przez IMVU, i mogą one zawierać nieścisłości, błędy typograficzne lub innego rodzaju błędy. IMVU nie gwarantuje, że Materiały, Materiały dodane oraz Treści stron trzecich zawarte w Serwisie są aktualne. IMVU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w Materiałach, Materiałach dodanych i/lub treści stron trzecich, niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez IMVU, naszych użytkowników, czy naszych licencjodawców.

W IMIENIU WŁASNYM I SWOICH LICENCJODAWCÓW SPÓŁKA IMVU NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH OŚWIADCZEŃ, RĘKOJMI ANI GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z SERWISEM, PRODUKTAMI, MATERIAŁAMI, MATERIAŁAMI DODANYMI LUB TREŚCIAMI STRON TRZECICH ORAZ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO JAKOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH LUB PRZEDSTAWIONYCH W SERWISIE, W TYM MIĘDZY INNYMI MATERIAŁÓW, TREŚCI STRON TRZECICH ORAZ MATERIAŁÓW DODANYCH PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEGO SERWISU. O ILE WYRAŹNIE NIE ZAZNACZONO INACZEJ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NINIEJSZY SERWIS, MATERIAŁY, TREŚCI STRON TRZECICH, MATERIAŁY DODANE ORAZ WSZELKIE INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE LUB PRZEDSTAWIONE W SERWISIE SĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOM W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, W STANIE I W MIEJSCU, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM M.IN. BEZ JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. IMVU NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI NA DZIAŁANIE WIRUSÓW, PROGRAMÓW SZPIEGUJĄCYCH LUB ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE MOŻE ZOSTAĆ ZAINSTALOWANE NA TWOIM KOMPUTERZE.

Informacja specjalna o twoim zdrowiu

Jeśli użytkownik lub ktoś z jego rodziny kiedykolwiek wykazywał objawy epilepsji (takie jak drgawki lub utrata przytomności) lub cierpiał na bóle głowy spowodowane migającymi światłami lub kontrastującymi wzorami geometrycznymi, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik taki powinien skonsultować się z lekarzem. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nieostrego widzenia, bólu głowy, drgań powiek lub mięśni, utraty przytomności, zaburzenia orientacji czy jakichkolwiek mimowolnych ruchów lub drgawek. Podczas korzystania z Serwisu należy stosować pewne standardowe środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, takie jak niekorzystanie z Serwisu w przypadku zmęczenia, 10-15-minutowe przerwy w korzystaniu z Serwisu raz na godzinę, siedzenie w odpowiedniej odległości od ekranu oraz korzystanie z Serwisu w dobrze oświetlonym miejscu.

Ograniczenie odpowiedzialności

ANI SPÓŁKA IMVU, ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z WYKORZYSTYWANIA, WYŚWIETLANIA, KOPIOWANIA LUB POBIERANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, TREŚCI STRON TRZECICH LUB MATERIAŁÓW DODANYCH DOSTĘPNYCH W SERWISIE. W ŻADNYM RAZIE IMVU LUB JEGO LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY DLA ZDROWIA LUB JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, RETORSYJNE, DOMNIEMANE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB NASTĘPCZE (W TYM UTRATA DANYCH, DOCHODU, ZYSKU, KORZYŚCI LUB INNYCH KORZYŚCI GOSPODARCZYCH) WYNIKŁYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, NAWET W PRZYPADKU, GDY IMVU LUB JEGO LICENCJODAWCY WIEDZĄ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

IMVU kontroluje Serwis i zarządza nią z własnej siedziby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach pewne Materiały, Materiały dodane i/lub Treści stron trzecich mogą być uznane za nieodpowiednie lub mogą być niedostępne dla użytkowników. W przypadku korzystania z Serwisu poza terytorium Stanów Zjednoczonych użytkownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów prawa.

Ogólne ograniczenia używania

Za pośrednictwem Serwisu IMVU dostarcza treści i produkty cyfrowe. Niektóre informacje, dokumenty, produkty i usługi dostępne w Serwisie i za jego pośrednictwem, w tym treści, loga, elementy graficzne, pliki dźwiękowe i obrazy (zwane łącznie „Materiałami”) są dostarczane użytkownikowi przez IMVU i chronione prawem autorskim i/lub opatrzone znakiem towarowym IMVU lub partnerów współpracujących z IMVU i/lub licencjodawców IMVU. Materiały nie obejmują Zgłoszeń, które są elementami umieszczonymi w katalogu przez niezależnych programistów (zgodnie z definicją podaną w poniżej w sekcji Zgłoszenia) i nie zawierają Zasobów Cyfrowych (zgodnie z definicją podaną w poniżej w sekcji Music Store). IMVU może udostępnić użytkownikowi oprogramowanie własne („Oprogramowanie”), które będzie dostępne do pobrania z Serwisu IMVU.

IMVU udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu i Oprogramowania oraz na wykorzystywanie i wyświetlanie Materiałów oraz wykonywanie kopii związanych z wykorzystaniem i wyświetlaniem Materiałów wyłącznie do użytku osobistego. Oprócz licencji w powyższym udzieleniu licencji, Użytkownik potwierdza i oświadcza, że nie ma prawa do zmiany, edycji, kopiowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, dokonywania programowania zwrotnego, zmieniania, ulepszania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub oprogramowania. Niniejsza ograniczona licencja wygasa automatycznie bez powiadomienia w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków. Po rozwiązaniu niniejszej ograniczonej licencji, zgadzasz się natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane Materiały lub elementy Oprogramowania. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie użytkownik oświadcza, że nie posiada żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów uprawniających do Serwisu, Produktów, Materiałów lub Oprogramowania.

Możemy w razie konieczności wprowadzić ulepszenia Oprogramowania w celu polepszenia jego funkcji, bezpieczeństwa lub z innych powodów. O ile nie udzielisz nam upoważnienia, nie będziemy automatycznie aktualizować Oprogramowania.

You agree to comply with all export and re-export regulations and restrictions of the Department of Commerce and other United States agencies and authorities that may apply to the Software. If you are a US Government end user, we are licensing the Software to you as a "Commercial Item" as that term is defined in the US Code of Federal Regulations and the rights we grant you to the Software are the same as the rights we grant to all others under these Terms.

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków IMVU może bez uprzedzenia dezaktywować i/lub zawiesić dostęp do Serwisu i/lub Materiałów, Treści stron trzecich i/lub Produktów. IMVU zwraca uwagę użytkownikowi na niestosowne zachowanie i zaleca działania ukierunkowane na poprawę. Jednakże niektóre naruszenia niniejszych Warunków określone przez IMVU mogą spowodować natychmiastowe zablokowanie dostępu użytkownika do Serwisu. IMVU ma prawo do usunięcia każdego konta ograniczonego hasłem z jakiegokolwiek powodu. Jeśli którykolwiek z tych przepisów niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z obowiązującym prawem, taki przepis jest interpretowany w sposób odzwierciedlający intencje stron i nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych Warunków. Niezdolność IMVU do wykonania któregokolwiek z tych warunków nie prowadzi do uchylenia takiego Warunku.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a IMVU i zastępują wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne negocjacje, dyskusje i porozumienia dotyczące Serwisu prowadzone i zawarte między użytkownikiem a IMVU. Prawa własności, wyłączenie gwarancji, oświadczenia złożone przez użytkownika, odszkodowania, ograniczenia odpowiedzialności i przepisy ogólne pozostają w mocy w przypadku rozwiązania niniejszych Warunków.

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, dla umów, które mają być realizowane i w pełni wykonywane w tym stanie i bez względu na jakiekolwiek zasady prawa kolizyjnego. Strony w szczególności wyłączają stosowanie Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyrażasz jednoznaczną zgodę na osobiste poddanie się jurysdykcji stanu Kalifornia w związku z każdym sporem pomiędzy Tobą a Spółką wynikłym w związku z niniejszymi Warunkami lub odnoszącym się się do przedmiotu Warunków.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że wyłącznym miejscem na rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub odnoszących się do przedmiotu Warunków będą sądy stanowe i federalne stanu Kalifornia. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do wnoszenia lub udziału w jakichkolwiek pozwach zbiorowych i roszczeniach dotyczących spraw związanych z niniejszymi Warunkami. Jeżeli którakolwiek część niniejszych Warunków jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, taka część jest rozdzielana i nie wypływa ona na obowiązywanie i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w przedmiotowej sprawie. Do stopnia, w którym polecenia zamówienia, listy potwierdzenia i inne komunikaty napotykają na sprzeczność z niniejszymi Warunkami, obowiązują niniejsze Warunki, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej w formie pisemnej przez dyrektora zarządzającego Spółki (tj. zwykli pracownicy nie mogą zaciągać zobowiązań w imieniu Spółki).

WARUNKI SKLEPU MUZYCZNEGO

IMVU może również działać jako dostawca treści muzycznych poprzez Sklep muzyczny IMVU ("Sklep muzyczny"). W szczególności Sklep muzyczny umożliwia zakup cyfrowych wersji nagrań audio, a w stosownych przypadkach również grafiki i innych informacji odnoszących się do takich nagrań (zwanych dalej „Treściami cyfrowymi”). Istnieje możliwość zakupu za pomocą IMVU Credits Treści cyfrowych (zgodnie z definicją poniżej) do pobrania lub też ograniczonego prawa do strumieniowania Treści cyfrowych w określonych obszarach Serwisu. Zasoby Cyfrowe mogą być pobierane lub strumieniowane dla Ciebie lub innych użytkowników IMVU w pokoju rozmów IMVU z kolejki listy odtwarzania ("Lista odtwarzania"). Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nagrań ze Strumienia Zasobów Cyfrowych przez Ciebie lub innych użytkowników IMVU korzystających ze strumienia Zasobów Cyfrowych.

Zasoby Cyfrowe uważane są za Zasoby Stron Trzecich (zgodnie z definicją określoną w części Zasoby Stron Trzecich znajdującej się poniżej), a wszelkie prawa, tytuły i korzyści z nich wypływające stanowią wyłączną własność licencjonodawców IMVU. Wszelkie treści Sony BMG dostępne w Sklepie muzycznym do pobrania w formie cyfrowej są sprzedawane bezpośrednio przez Sony BMG Music Entertainment Downloads LLC za pośrednictwem firmy VLGroup występującej w roli pośrednika.

Po dokonaniu należynych opłat za Zasoby Cyfrowe, IMVU udziela niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Zasobów Cyfrowych na własny, niekomercyjny użytek do celów rozrywkowych na warunkach i zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. Użytkownik może kopiować, przechowywać, przekazywać i nagrywać treści cyfrowe tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku rozrywkowego.

Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Treści cyfrowych dostępnych w Sklepie muzycznym wyłącznie na użytek własny w celach niekomercyjnych i rozrywkowych. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby naruszać prawa autorskie właścicieli Treści cyfrowych oraz podczas korzystania z Treści cyfrowych przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. Użytkownik nie będzie rozprowadzał, przesyłał, cedował, sprzedawał, transmitował, wypożyczał, udostępniał, pożyczał, modyfikował, adaptował, edytował, sublicencjonował ani w jakikolwiek inny sposób przekazywał lub wykorzystywał Treści cyfrowych, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych powyżej przypadków. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do synchronizowania, wykonywania publiczne, wykorzystywania w celach promocyjnych, sprzedawania, odsprzedawania, powielania lub rozpowszechniania Treści cyfrowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści cyfrowe są chronioną prawnie własnością intelektualną osób trzecich. W związku z tym jakiekolwiek niedozwolone powielanie lub rozpowszechnianie Treści cyfrowych narusza obowiązujące prawo.

Zgadzasz się, że IMVU i jego licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za Ciebie i Zasoby Cyfrowe, które uważasz za obraźliwe, nieprzyzwoite lub gorszące.

Wszystkie sprzedaże Zasobów Cyfrowych są ostateczne. Nie przyjmujemy zwrotów Zasobów Cyfrowych. Po dokonaniu zakupu Treści cyfrowych przez użytkownika IMVU zachęca do możliwie najszybszego ich pobrania i utworzenia kopii zapasowych takich treści. Jeśli nie jesteś w stanie ukończyć pobierania w trakcie wykonywania procedury pobierania, proszę odwiedzić Centrum pomocy IMVU . Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko straty po dokonaniu zakupu oraz za utratę pobranych Zasobów Cyfrowych, w tym ich utraty z powodu awarii komputera lub dysku twardego. Możemy w razie konieczności usunąć Zasoby Cyfrowe ze Sklepu Muzycznego bez wcześniejszego uprzedzenia.

Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw własności do Zasobów Cyfrowych w wyniku pobierania zasobów cyfrowych. O ile nie wskazano inaczej, zgodnie z wymogami naszych dostawców Treści cyfrowych pewne Treści cyfrowe będą udostępniane tylko użytkownikom przebywającym na terytorium określonych państw, a zatem użytkownik niniejszym akceptuje fakt, że niektóre Treści cyfrowe nie będą dostępne (do pobrania, strumieniowania lub obu tych czynności) w przypadku przebywania w kraju, w którym obowiązują ograniczenia nałożone przez naszych dostawców Treści cyfrowych. W odniesieniu do wszystkich terytoriów, na których Zasoby Cyfrowe zostały udostępnione, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że miesza on na takim dozwolonym obszarze w momencie otrzymywania dostępu do Zasobów Cyfrowych.

Właściciele Zasobów Cyfrowych i/lub ich upoważnieni przedstawiciele są zamierzonymi zewnętrznymi beneficjentami na mocy niniejszych Warunków i mają oni prawo wyegzekwować niniejsze Warunki przeciwko Tobie.

Obszary chronione hasłem

Użytkownik potrzebuje hasła, aby zalogować się do Serwisu, korzystać z Produktów oraz skorzystać z lub uzyskać dostęp do określonych funkcji i obszarów w ramach Serwisu lub Produktów. Użytkownik odpowiada za utrzymanie swojego hasła i konta w tajemnicy i zgadzasz się zawiadomić IMVU w przypadku, gdy Twoje hasło zostało utracone, skradzione lub ujawnione jakimkolwiek nieupoważnionym osobom trzecim, lub gdy zostało one w inny sposób zagrożone. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta, a IMVU nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Twojego konta w przypadku, gdy Twoje hasło zostało skradzione lub ujawnione osobie trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia IMVU o jakimkolwiek wykrytym przez niego nieuprawnionym korzystaniu z konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do Serwisu. IMVU zapewnia narzędzia do zmiany hasła oraz innego rodzaju modyfikowania lub zabezpieczenia konta użytkownika na stronie ustawień konta.

Użytkownik nie może sprzedawać, przekazywać, dawać, lub w inny sposób przekazywać innej osobie swojego konta lub hasła do konta. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie korzystać z uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji kontaktowych innych użytkowników w celach komercyjnych oraz że nie będzie ujawniać żadnych informacji kontaktowych innych użytkowników osobom trzecim.

Warunki i zasady sprzedaży

Każde zamówienie składane przez Ciebie za pośrednictwem IMVU lub jego dostawców będą uznawane za ofertę zakupu naszych Produktów. Możemy przyjąć Twoją ofertę na podstawie potwierdzenie wysłanego za pomocą poczty elektronicznej lub dostawy zamówionych przez Ciebie produktów. Zaakceptowanie przez nas każdej oferty określonej powyżej w sposób wyraźny podlega i jest zależny od Twojego zaakceptowania niniejszych (i tylko tych) Warunków, i naszej oceny, czy oferta jest oparta na uzasadnionym zamiarze dokonania zakupu. Wszystkie podane przez IMVU w Serwisie ceny mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Obowiązują ceny podane na początku dostawy. Wszelkie obowiązujące podatki lub opłaty za wysyłkę lub opłaty manipulacyjne, które mogą nie odnosić się do Credits IMVU lub towarów wirtualnych (jeśli takie występują), nie są zawarte w cenach, jednakże wszystkie takie opłaty zostaną doliczone do faktury i będą widoczne na stronie Potwierdzenia Zakupu przed dokonaniem zakupu.

Będziemy pobierać podatek od sprzedaży w stanach, w których jesteśmy do tego zobligowani prawem. Dlatego przy składaniu zamówienia wymagamy podania stanu i kraju zamieszkania. Do zakupu dodany zostanie należny podatek od sprzedaży. Wszystkie IMVU Credits, przepustki, produkty i wszystkie towary wirtualne nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, w których zadecydujemy inaczej wedle własnego uznania. Zakupione towary wirtualne będą dostępne do użytku tak szybko, jak to będzie możliwe.

Zakupy powinny sprawiać przyjemność, dlatego chcielibyśmy, abyś miał/-a poczucie bezpieczeństwa w trakcie dokonywania zakupów w IMVU. Kiedy robisz zakupy w internecie za pośrednictwem naszego serwisu, będzie wymagane podanie nam informacji niezbędnych do dokonania płatności (np. dane karty kredytowej), a my bardzo poważnie podchodzimy do zabezpieczenia takich informacji. Chociaż żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały, korzystamy ze standardowych systemów bezpieczeństwa stosowanych w tej branży, które są odpowiednio zaprojektowane do ochrony danych osobowych, w tym danych do płatności. Nasze serwery chronić danych osobowych dzięki zastosowaniu szyfrowania, które jest oznaczone (w większości przeglądarek) przez ikonę kłódki w pasku stanu na bezpiecznych stronach. Wypatruj takiej ikony na dowolnej stronie internetowej, która prosi o podanie Twoich danych osobowych i danych do płatności

Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wszystkich opłat i/lub należnych podatków ("Opłaty"), którymi obciążone zostanie Twoje konto na podstawie obowiązujących warunków opłat i płatności IMVU, określonych na stronie Kup Credits oraz, jeśli jesteś zarejestrowanym Twórcą treści,na stronie Raporty programistów . W przypadku, gdy użytkownik nie dokona terminowej opłaty lub jeśli IMVU z jakiegokolwiek powodu nie będzie mogło obciążyć karty kredytowej, konta PayPal lub innej metody płatności użytkownika, IMVU zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu użytkownika do Serwisu i konta oraz do odstąpienia od niniejszych Warunków. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby IMVU obciążało go należnymi Opłatami w związku z korzystaniem z Serwisu, a kwoty takich Opłat będą pobierane z karty kredytowej, konta PayPal lub za pośrednictwem innej metody płatności użytkownika podanej w trakcie pierwszej rejestracji w Serwisie, a następnie w regularnych odstępach czasu za pozostały okres obowiązywania niniejszych Warunków. W przypadku każdorazowego zakwestionowania takich opłat, IMVU ma prawo zakwestionować taki spór, a użytkownik wyraża zgodę na to, że ​​IMVU może przedstawić wszystkie szczegóły transakcji odpowiedniemu organowi. W przypadku usunięcia konta Użytkownik nie otrzymuje zwrotu pieniędzy. W przypadku posiadania salda debetowe na którymkolwiek z kont Użytkownik wyraża zgodę, na to, że IMVU może obciążyć kwotą takich nieopłaconych Opłat jego kartę kredytową lub w inny sposób pobrać kwotę za takie należne Opłaty.

When you purchase items or services on this Service such as Credits, credit bundles, avatar names and account upgrades, your purchases are non-refundable and are made at your own risk. IMVU is under no obligation to provide any refund (either in cash or in Credits) for any item made by a third-party developer that is broken, that later becomes disabled, that is later removed or altered by the developer or by IMVU, or that was inappropriately submitted. If you have any billing problem or question, please visit the IMVU Help Center. Additionally, if a catalog Submission item is removed from this Service as a result of an intellectual property infringement claim (or Unsuitable for IMVU content as set forth in the Virtual Goods Policy) and/or IMVU disables your use of such an item as set forth in these Terms, any cash or any Credits that you used to purchase such items will not be refunded.

Zastrzegamy sobie prawo do wstawienia równoważnych pod względem materialnym zastępników dla materiałów, których nie można otrzymać w odpowiednich ilościach, lub anulowania nadmiaru części zamówienia. Nie ponosimy winy w przypadku, gdy dostawa zostanie opóźniona lub niemożliwa z powodu działania siły natury, wojen, rozruchów, działań rządowych, aktów terrorystycznych, pożaru, burzy, powodzi, eksplozji, strajków, zaprzestania pracy, innych zakłóceń przemysłowych, przerw w działaniu urządzeń, usług lub transportu, lub z jakichkolwiek innych powodów będących poza naszą kontrolą. Możemy dokonać przeglądu lub modyfikacji produktów, informacji o produkcie lub informacji cenowej bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za literówki, błędy w pracy faksów lub błędy drukarskie.

Waluta

The Service includes in-world fictional currencies ("Currencies" or "Credits" or "Promo Credits" or "Predits" or "Dev Tokens" or "DT" - all of the foregoing are "Credits"), which may be purchased with real world currency and can then be exchanged on this Service for limited license right (s) to use a feature of our Product or a virtual product when, as, and if allowed by IMVU and subject to the terms and conditions of these Terms and the terms of the Prepaid Credits Policy. IMVU may charge fees for the right to use our Credits, or may distribute our Credits without charge, in IMVU's sole discretion. Regardless of terminology used, IMVU Credits are not redeemable for any sum of real world money or monetary value from IMVU at any time. You agree that IMVU has the absolute right to manage, regulate, control, modify and/or eliminate such Credits as it sees fit in its sole discretion, in any general or specific case, and that IMVU will have no liability to you based on its exercise of such rights. IMVU Credits cannot be used for any kind of wagering, betting or gambling either within or outside of our Site. You also agree to use IMVU's Credits for all transactions involving IMVU Products or virtual products and related use rights and you agree not to create, employ, or utilize any parallel form of virtual currency in connection with any transaction on this Service. IMVU may allow for free exchange of some, all, or none of its Credits via third parties, but IMVU does not assume any responsibility associated with your transactions with such third parties. IMVU is the sole owner of Credits, and as such, retains all intellectual property rights affiliated with ownership. You acknowledge that at no time do you own, nor have any right to, the intellectual property affiliated with Credits. You are hereby prohibited from reselling or distributing Credits without the expressed written consent of IMVU.

Polityka Prywatności

Your use of this Service is governed by the IMVU Privacy Policy. To view the policy click here.

Treść stron trzecich

Niektóre informacje i treści, które nie są Materiałami dodanymi i mogą być dostarczane przez zewnętrznych licencjodawców i dostawców IMVU ("Treści Stron Trzecich"). Treści Stron Trzecich są w każdym przypadku dziełem chronionym prawem autorskim i/lub znakiem towarowym jego twórcy/licencjodawcy. Jeśli nie posiadasz zgody właściciela treści strony trzeciej lub w inny sposób określony w niniejszych Warunkach, zgadzasz się wyświetlać tylko treści stron trzecich na swoim komputerze osobistym wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie ma prawa do pobierania, cache'owania, powielania, modyfikowania, wyświetlania (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym ustępie), edytowania, zmieniania lub ulepszania żadnych z treści strony trzeciej w jakikolwiek sposób, chyba że posiada on pozwolenie właściciela treści strony trzeciej lub został on w inny sposób wyraźnie upoważniony w niniejszych Warunkach. Niniejszym zabezpieczasz i zwalniasz IMVU i wszystkich dostawców/licencjodawcy treści stron trzecich z odpowiedzialności od wszelkich roszczeń stron trzecich związanych z korzystaniem z treści strony trzeciej w jakikolwiek inny sposób niż dozwolony w na mocy niniejszych Warunków.

Wirtualna Polityka Towarów

Użytkownik zobowiązuje się tworzyć wyłącznie takie produkty wirtualne, które są zgodne z postanowieniami Polityki IMVU dotyczącej produktów wirtualnych, a także odpowiednio klasyfikować treści przesyłane do Serwisu zgodnie z Polityką produktów wirtualnych. Więcej informacji na temat Polityki IMVU dotyczącej produktów wirtualnych, wytycznych tworzenia treści oraz właściwej klasyfikacji tworzonych treści znajduje się tutaj.

Linki do stron osób trzecich

Ten Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są stronami IMVU. IMVU udostępnia te linki jedynie dla wygody i IMVU nie jest ponosi odpowiedzialności za takie powiązane strony, za wyjątkiem, lecz niewyłącznie, treści i linków wyświetlonych na takich stronach.

Zgłoszenia

You acknowledge that you are responsible for the text, information, graphics, sounds and other material that you submit, post or otherwise make available on the Service, including without limitation, any "virtual products" or other items that you develop and make available on this Service (i.e. catalog content), avatar names, avatar profiles, profile snapshots or photos, avatar customizations, avatar actions, chat, message board or other forum communications and homepage contents (each a "Submission") through posting and chat areas, catalogs, emails, home pages, instant messaging, developer tools or other services available in connection with this Service, and that you, and not IMVU, bear full responsibility for each such Submission you make, including its legality, reliability, appropriateness, and trademark and copyright ownership. If you submit, post or otherwise make available on the Service any virtual products, you also agree to the terms of the Creator Program Participation Agreement.

O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach lub Polityce prywatności IMVU, użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszelkie Materiały dodane przesyłane przez niego w związku z Serwisem były dostarczane na zasadzie nieautorskiej i niepoufnej. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych poniżej użytkownik wyraża zgodę na to, że IMVU ma prawo do używania Materiałów dodanych bez ograniczeń w dowolnym celu, a użytkownik udziela IMVU podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na linkowanie wykorzystywanie, używanie, publiczne wykonywanie, publiczne przedstawianie, kopiowanie, dystrybucję, zmienianie i przygotowywanie dzieł pochodnych Materiałów dodanych (w jakichkolwiek mediach zarówno znanych obecnie, jak i obecnie nieznanych lub jeszcze niewynalezionych).

Dodatkowo IMVU oświadcza, że wykorzystanie Twoich Materiałów dodanych będzie zgodne z Polityką Prywatności IMVU stosowaną do danych osobowych. UŻYTKOWNIK ZACHOWUJE WSZELKIE PRAWA WŁASNOŚCI LUB PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO JAKIEGOKOLWIEK DZIEŁA AUTORSKIEGO LUB INFORMACJI STWORZONEJ LUB PRZESŁANEJ DO IMVU, TAKICH JAK MATERIAŁY DODANE. Ponadto użytkownik oświadcza, że nie będzie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób udostępniać w Serwisie żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub jakimkolwiek innym prawem własności bez wyraźnej zgody strony trzeciej będącej właścicielem takich praw autorskich, znaku towarowego lub innego prawa własności, a obowiązek ustalenia, czy dany materiał jest chroniony takimi prawami, spoczywa na użytkowniku. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, praw własności lub innych szkód powstałych z przesłania jakichkolwiek stworzonych przez Użytkownika Materiałów dodanych.

Użytkownik oświadcza, że: (i) jest właścicielem wszystkich Materiałów dodanych zamieszczonych przez niego w Serwisie bądź za pośrednictwem Serwisu lub że w inny sposób posiada prawo do udzielania IMVU licencji określonych w niniejszym rozdziale; (ii) publikowanie Materiałów dodanych użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu nie narusza prawa do prywatności, prawa do wizerunku, znaków towarowych, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz (iii) wszystkie transakcje handlowe związane z Serwisem zawierane są wyłącznie w Serwisie IMVU w IMVU Credits (tj. sprzedaż treści lub usług poza Serwisem jest surowo zabroniona). Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty i zwrócenia spółce IMVU wszelkich honorariów autorskich, opłat, odszkodowań oraz wszelkich innych środków pieniężnych należnych jakiejkolwiek osobie w związku z Materiałami dodanymi zamieszczonymi przez użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu.

Regulamin społeczności

Please refer to the Community Guidelines that govern user-generated content (excluding submissions made to the virtual catalog) and behavior.

IMVU zastrzega sobie prawo do (a) zablokowania dostępu do konta i możliwości publikowania treści w Serwisie oraz (b) do odrzucenia, skasowania lub usunięcia wszelkich Materiałów dodanych lub zmiany kategorii Materiałów dodanych oraz na przykład statusu z „publicznego” na „prywatny” lub „zastrzeżony/tylko dla dorosłych” w związku z wszelkimi działaniami, które IMVU uzna za niewłaściwe bądź zakłócające działanie Serwisu lub korzystanie z niego przez innych użytkowników, podając przyczynę lub bez podawania przyczyny, z wcześniejszym powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. IMVU zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wiadomości e-mail lub innych wiadomości, które które możesz wysyłać do innych użytkowników do liczby, którą IMVU uzna za stosowną wedle własnego uznania. IMVU może zgłosić do organów ścigania lub innych właściwych organów rządowych jakiekolwiek działania, które mogą być podejrzane lub niezgodne z prawem, jak również wszelkie posiadanie przez niego zapisy takich zachowań. O ile jest zobligowane prawem lub według własnego uznania IMVU będzie współpracować z organami ścigania lub odpowiednimi agencjami rządowymi w zakresie przeprowadzenia dochodzenia. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystając z tego Serwisu, może być on narażony na treści, które mogą być dla niego obraźliwe lub nie do przyjęcia. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY DODANE NADESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZEDSTAWIAJĄ POGLĄDY AUTORA, A IMVU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI TAKICH MATERIAŁÓW DODANYCH. Użytkownik wchodzi do Serwisu i korzysta z niego na własne ryzyko, a IMVU nie ponosi odpowiedzialności za żadne obraźliwe, szkodliwe lub w jakikolwiek inny sposób gorszące materiały publikowane przez strony trzecie.

Zakazy te nie wymagają od IMVU monitorowania, nadzorowania lub usuwania wszelkich Materiałów dodanych lub innych informacji dodanych przez Ciebie lub innego użytkownika, a IMVU zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności za wykonywanie tego typu czynności.

Użytkownik ma świadomość tego, że kontakty i relacje z innymi użytkownikami Serwisu odbywają się wyłącznie pomiędzy nim a innymi użytkownikami. IMVU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rodzaju straty lub szkody poniesione w wyniku takich kontaktów lub relacji, a IMVU nie ma obowiązku angażowania się w jakikolwiek wynikły z tego powodu spór.

Nieuprawnione działania

Materiały dodane oraz nieupoważnione korzystanie z jakichkolwiek Materiałów lub Treści stron trzecich zawartych w niniejszym Serwisie mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności spółkę IMVU oraz jej kierownictwo, dyrektorów, pracowników, podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, licencjodawców i partnerów biznesowych z tytułu wszelkich kosztów, szkód, zobowiązań i wydatków (w tym opłat sądowych i kosztów obsługi prawnej) poniesionych przez IMVU lub inną zabezpieczoną stronę w związku z roszczeniami lub żądaniami strony trzeciej wynikającymi z korzystania z Serwisu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę korzystającą z danych logowania użytkownika (w tym m.in. dotyczącymi udziału użytkownika w obszarach przeznaczonych do publikowania lub Materiałów dodanych użytkownika) w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa osób trzecich.

Prawa własności

IMVU jest znakiem towarowym IMVU w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe znaki towarowe, nazwy i logo znajdujące się w Serwisie stanowią własność ich właścicieli.

Unless otherwise specified in these Terms, all information and screens appearing on this Service, including documents, services, site design, text, graphics, logos, images and icons, as well as the arrangement thereof, are the sole property of IMVU, Copyright 2004-2018 IMVU, Inc. All rights not expressly granted herein are reserved. Except as otherwise required or limited by applicable law, any reproduction, distribution, modification, retransmission, or publication of any copyrighted material is strictly prohibited without the express written consent of the copyright owner or licensor.

Naruszenia praw autorskich i znaków towarowych

Wyłącznie właściciel praw własności intelektualnej lub upoważniony przedstawiciel właściciela ma prawo zgłosić potencjalnie nielegalne materiały poprzez określony tutajsystem zgłaszania IMVU. Jeśli nie jesteś właścicielem praw własności intelektualnych lub upoważnionym przedstawicielem właściciela, należy skontaktować się z właścicielem praw własności intelektualnych, który zdecyduje czy chce on skorzystać z procedur określonych w niniejszych Warunkach.

Oświadczenie: IMVU szanuje prawa własności intelektualnej i tego samego wymagamy w odniesieniu do Strony i Produktów.

Materiały dodane oraz nieupoważnione korzystanie z jakichkolwiek Materiałów lub treści stron trzecich zawartych na niniejszej stronie może naruszać obowiązujące prawo lub przepisy. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności IMVU i jego kierownictwo, dyrektorów, pracowników, współpracowników, przedstawicieli, licencjodawców i partnerów biznesowych od i przed wszelkimi kosztami, szkodami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym opłatami sądowymi i kosztami obrony) poniesionymi przez IMVU lub inną zabezpieczoną Stronę w związku z, wskutek, lub w celu uniknięcia jakichkolwiek roszczeń lub żądań strony trzeciej w związku korzystaniem przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojej nazwy użytkownika i/lub hasła (w tym, lecz niewyłącznie, Twój udział w obszarach przeznaczonych do publikowania lub Twoich Materiałów dodanych) w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne praw osób trzecich.

IMVU może, w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, rozwiązać usługi i/lub dostęp do tej Strony w stosunku do użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.